Τον Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2018 αποφάσισε το ΔΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων προχώρησε στον προγραμματισμό των προσλήψεων έκτακτου προσωπικού για το 2018. Συγκεκριμένα, αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για το έτος 2018, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο(2) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων.

Η πρόσληψη  ενός ατόμου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών και ενός ΤΕ Μηχανικού Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, κρίνεται άκρως απαραίτητη, για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου δεδομένου ότι: α) υπηρετούν τρεις (3) υπάλληλοι ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, εκ των οποίων ένας βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών για την φύλαξη τέκνου, με αποτέλεσμα το υπάρχον προσωπικό να μην επαρκεί για την υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος (μελέτες, δημοπρατήσεις, επιβλέψεις κλπ.), στην συγκέντρωση και συλλογή στοιχείων που απαιτούνται για την ωρίμανση μελετών του Δήμου και την υποβολή προτάσεων σε διάφορα προγράμματα (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, LEADER κλπ.) καθώς και στην διεκπεραίωση αλληλογραφίας με τους δημότες, και β) είναι άμεση ανάγκη η κάλυψη της ειδικότητας, ΤΕ Μηχανικός Πληροφορικής & Τεχνολογίας Υπολογιστών, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα στο Δήμο προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας στον τομέα της πληροφορικής και ειδικότερα τις μηχανογραφικές ανάγκες για τη διοικητική υποστήριξη αυτής.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει αντίστοιχα τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2018 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Αγράφων, µε τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων» και «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου». Επίσης σχετική πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους σε περίπτωση που οι συμβάσεις λήξουν μετά την 31η-12-2018. Η δαπάνη για τη μισθοδοσία των ανωτέρω, θα καλυφθεί από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Δήμου, η οποία ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.800,00€ και έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος οικονομικού έτους 2018.

Οι διαδικασίες πρόσληψης θα γίνουν βάσει των κριτηρίων του Ν.2190/1994 όπως ισχύει, υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Τάκης εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη τα εξής :

«Με την αριθμ.3-19/29.1.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων, είχαμε υποβάλει αίτημα για την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, κατ’ εφαρμογή των ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/52/οικ.41210/29-11-2017 εγγράφου του Υπουργείο Εσωτερικών. Εισηγούμαι να λάβουμε εκ νέου σχετική απόφαση έχοντας υπόψη την αρίθμ.πρωτ.3449/05-02-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και θέμα «Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών», στην οποία περιγράφεται η διαδικασία πρόσληψης, μεταξύ των άλλων, και σύμφωνα με το ανωτέρω και προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που έχει ο Δήμος μας, πρέπει να αποστείλουμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας έγκαιρα, και πάντως πριν από αυτήν την καταληκτική ημερομηνία 28-2-2018.

Στο άρθρο 27 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 1895/τ.Β΄/29-8-2011 & ΦΕΚ 3201/τ.Β΄./30-11-2012) αναφέρεται ότι: «Προβλέπονται 20 θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κατωτέρω:

  • 9 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών
  • 9 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών
  • 2 θέσεις Πρακτικής εξάσκησης για αποφοίτους ΤΕΙ ».

Λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό που έχουν προκύψει στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας στον τομέα της πληροφορικής και ειδικότερα τις μηχανογραφικές ανάγκες για τη διοικητική υποστήριξη αυτής, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τον προγραμματισμό για την πρόσληψη προσωπικού µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για το έτος 2018».