Τις ειδικότητες για την πρόσληψη προσωπικού καθόρισε το Δημοτικό Συμβούλιο

Το περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων, προχώρησε στον καθορισμό ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, σύμφωνα με το αρίθμ.13762/04-08-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εισηγούμενος το θέμα ο Aντιδήμαρχος Αγράφων κ. Κων/νος Τάκης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας, υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών, για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων(4) ατόμων, διάρκειας οκτώ(8) μηνών σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.4325/15. Η μισθοδοσία αυτών θα προέρχεται από πόρους του Δήμου (ΚΑΠ) για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Το προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. αφορούσε τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Ένα (1) ΔΕ Χειριστής ΜΕ εκσκαφέα -φορτωτή
2. Ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ Διαμορφωτήρα Γαιών(Grader)
3. Ένα (1) ΠΕ Οικονομικού
4. Ένα (1) ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
Κατόπιν το Υπουργείο Εσωτερικών (Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου), με το αρίθμ.13762/04-08-2017 έγγραφό του, μας γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε η πρόσληψη δύο(2)ατόμων αντί των τεσσάρων(4) που είχε αιτηθεί ο Δήμος μας και ότι εφόσον έγινε περικοπή του αιτήματός μας, ο καθορισμός των ειδικοτήτων πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. θα γίνει από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, βάσει των αντίστοιχων αιτημάτων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94 (ΑΣΕΠ) όπως ισχύει. Συνεκτιμώντας και ιεραρχώντας τις ανάγκες που υπάρχουν από την έλλειψη προσωπικού στο Δήμο μας, προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο η πρόσληψη του προσωπικού να αφορά τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Ένα (1) ΔΕ Χειριστής ΜΕ εκσκαφέα -φορτωτή
2. Ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ Διαμορφωτήρα Γαιών (Grader)».
Μετά από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω, αποφάσισε ομόφωνα και καθορίζει την ειδικότητα των δύο(2) ατόμων – προσωπικού που θα προσληφθεί με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (8μηνη σύμβαση), έτους 2017, με κάλυψη της δαπάνης από τους Κ.Α.Π., ως εξής:
• Ένα (1) ΔΕ Χειριστής ΜΕ εκσκαφέα –φορτωτή
• Ένα (1) ΔΕ Χειριστή ΜΕ Διαμορφωτήρα Γαιών(Grader)
Στον προϋπολογισμό του Δήμου Αγράφων για το έτος 2017, έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις συνολικού ποσού 27.400,00€ σε βάρος των Κωδικών Αριθμών(Κ.Α.):
✓ 30-6041.001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων».
✓ 30-6054.001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου».
Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του έτους
2018. Τα τυπικά προσόντα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και την σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.