Τις προετοιμασίες για το χειμώνα έχει ξεκινήσει ο Δήμος Αγράφων και για το λόγο αυτό προμηθεύεται αλάτι αποχιονισμού για το οδικό του δίκτυο, ώστε να είναι έτοιμος για τα πρώτα χιόνια. Για το λόγο αυτό πραγματοποίησε απευθείας ανάθεση, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγράφων αυθημερόν σύμφωνα με την από 15-11-2019 απόφαση του Δημάρχου Αγράφων κ Αλέξη Καρδαμπίκη. Ο ίδιος ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και ανέθεσε την εκτέλεση της «Προμήθειας άλατος αποχιονισμού», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στην εταιρεία “ΑΛΑΤΙ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ “, έναντι του ποσού 2.373,00 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, ορίζεται το διάστημα των 20 ημερών. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προμήθεια των νόμιμων δικαιολογητικών.