20.361 ευρώ κόστισε ο δρόμος για το κοιμητήριο Δάφνης

0
2666

Έγκριση έλαβε το από 21-03-2019 πρακτικό II της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού σύμφωνα με την 9-4-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων με θέμα «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ». Αναλυτικότερα, ύστερα, από την διενέργεια διαγωνισμού και μετά τη παρέλευση των νομίμων προθεσμιών και αφού δεν είχε ασκηθεί ένσταση έγινε από την αναθέτουσα αρχή πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου, της διακήρυξης. Η επιτροπή συνήλθε την 21η Μαρτίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για τον έλεγχο των δικαιολογητικών.Εν συνεχεία η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου, μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά και προχώρησε στον επιμέρους έλεγχό τους. Από τον έλεγχο προέκυψαν ελλείψεις στα υποβληθέντα δικαιολογητικά και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ, την 4/3/2019 ζητήθηκε η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από τον ανάδοχο. Ο προσωρινός ανάδοχος την 7/3/2019 και μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ κατέθεσε συμπληρωματικό φάκελο δικαιολογητικών διαπίστωσε την πληρότητα τους και πρότεινε την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.».Η Εταιρεία «ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. & ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.», με ποσοστό μέσης τεκμαρτής έκπτωσης, είκοσι τρία τοις εκατό (23,00%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης, δηλαδή συνολική προσφερόμενη τιμή 20.361,37€ (με ΦΠΑ 24%), αναδείχθηκε ανάδοχος, επειδή η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ένσταση ή προδικαστική προσφυγή.