Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για δύο έτη» συνολικού προϋπολογισμού 227.787,60€ με ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς, τη Μαθητική Εστία, τα Γεύματα Αγάπης, τα Κ.ΑΠ.Η. και το Κοινωνικό Παντοπωλείο, με είδη αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, κρεοπωλείου και παντοπωλείου. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού 33.940,63€, εφόσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Η εγγύηση επιμερίζεται σε επιμέρους ποσά αν ο εγγυητής ενδιαφέρεται για συγκεκριμένες ομάδες. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μόνο βάσει τιμής για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας για τις κατηγορίες ειδών: αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, παντοπωλείου.

Έως 12 Ιουνίου οι προσφορές

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 27η Μαΐου 2021 και από ώρα 15.00 π.μ., ενώ η καταληκτικήημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12η Ιουνίου 2021 και ώρα 23:30 μ.μ. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 22373 50030 αρμόδια υπάλληλος κ. Σ. Τομαρά), καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.