2,28 εκ. ευρώ για την βελτίωση υποδομών στον Προφήτη Ηλία

0
1690

Ανοικτή διαδικασία ανακηρύσσει ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),για την ανάθεση του έργου«Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 2.280.000.00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ΦΠΑ). Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.802.964,78 ευρώ η αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των  35.744,90 ευρώ και ο Φ.Π.Α. στο ποσό των441.290,32ευρώ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 36.000,00€ και ισχύος τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μήνες.

Μέχρι 10-6-2019 η υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Δευτέρα  10-6-2019, Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 14-6-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  και που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς καιδ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κάθε οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.