Ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)διακηρύσσει ο Δήμαρχος Καρπενησίου για την ανάθεση του έργου  «Αξιοποίηση-εκσυγχρονισμός κτιρίων και εγκαταστάσεων αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου» με προϋπολογισμό 2.2.320.000,00 € (με το ΦΠΑ). Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε, απρόβλεπτα και αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 1.870.967,74€  και ο  Φ.Π.Α. στο ποσό των 449.032,26€.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης πρέπει να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 7η Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 11 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00π.μ., από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε δεκαέξι (18) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 37.138.60 ευρώ και έχει ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς και απευθύνεται προς τον Δήμο Καρπενησίου. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, για διάστημα 13 μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.karpenissi.gr.