24.000 ευρώ για κατασκευή παραπηγμάτων και ηλεκτροδότηση του παζαριού

0
1512

Ξεκινούν σύντομα οι εργασίες για το παζάρι, καθώς ο Δήμος Καρπενησίου προχωρά σε απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ», ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.120,00 € με Φ.Π.Α καθώς και για την παροχή της εργασίας: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ» ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης7.750,00 € με Φ.Π.Α. Συνολικά ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 23.870 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον οικονομική προσφορά για τις δύο εργασίες. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών και θα αποστέλλονται μέχρι την 5η/07/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά
α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας γ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, δ)Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, και ε)Βεβαίωση μη οφειλής(δημοτική ενημερότητα) από το Τμήμα Ταμείου του Δήμου Καρπενησίου.