Τη χαρτογράφηση και καταγραφή των μονοπατιών του Δήμου Αγράφων αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης και για το λόγο αυτό ανέθεσε τη μελέτη στην εταιρεία ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ο.Ε. «Υπηρεσίεςδασολογικών – γεωργικών μελετών – σύμβουλοι ανάπτυξης γεωργικών εκμεταλλεύσεων» έναντι συνολικού ποσού 24.842,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Στο ποσό περιλαμβάνεται πλήρες αρχείο με συντεταγμένες θέσεων ενδιαφέροντος (δασικής αναψυχής), των μονοπατιών, χάρτης περιοχής με την εισαγωγή των μονοπατιών, σύνταξη μελέτης, για τη δημιουργία -αξιοποίηση μονοπατιών και την τεχνική έκθεση. Η δημιουργία του χάρτη αυτού θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος για τα Άγραφα, καθώς θα αποτελεί μια από τις επιλογές για αναψυχή από τους λάτρεις της πεζοπορίας και όχι μόνο, που επιθυμούν να περιηγηθούν μέσα στην άγρια φύση των Αγράφων. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις πουθα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο.Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά τηνυποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.