Δικό του ελικοδρόμιο πρόκειται να αποκτήσει ο Δήμος Αγράφων, το οποίο θα δώσει σημαντικές λύσεις στις άμεσες μεταφορές που κρίνονται κατεπείγουσες, λόγω της μεγάλης χιλιομετρικής απόστασης του απομακρυσμένου Δήμου από τις μεγάλες πόλεις της χώρας, αλλά και λύσεις σε θέμα κοινωνικής φύσεως και προσβασιμότητας του Δήμου.

Αναλυτικότερα, αίτημα για χρηματοδότηση έκανε ο Δήμος Αγράφων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του έργου με τίτλο «Κατασκευή δημοτικού επίγειου ελικοδρομίου στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνας της ΔΕ Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων» ποσού 250.000€. Ο Δήμος Αγράφων μπορεί να αιτηθεί την ένταξη της χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την προϋπόθεση το αίτημα ένταξης να συνοδεύεται από: Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, η οποία λαμβάνεται στη συνεδρίαση του οργάνου με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει και από Τεχνικό Δελτίο Έργου- πλήρως συμπληρωμένο. Σε περίπτωση που το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα δεν επαρκεί για την εκτέλεση του έργου εξ’ ολοκλήρου, η διαφορά θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.