254.000 ευρώ θα δώσει ο Δήμος Αγράφων για καύσιμα φέτος

0
3896

Τα αποτελέσματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων στο Δήμο Αγράφων και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, ενέκρινε η οικονομική επιτροπή του Δήμου. Συγκεκριμένα την αποδοχή πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ», συζήτησε και αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγράφων.

Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος στην Οικονομική Επιτροπή το θέμα έθεσε υπόψη αυτής τα εξής:

Σύμφωνα με τη «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», η Οικονομική Επιτροπή, «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες».

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η αριθμ.Π20/2017 μελέτη για την προμήθεια καυσίμων του Δήμου Αγράφων και των Νομικών του Προσώπων, προϋπολογισμού 253.239,00€ με ΦΠΑ, καθώς και η επιλογή του τρόπου εκτέλεσης του, τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό.

Για την κάλυψη της δαπάνης αυτής έχει εγγραφεί σχετική πίστωση για το έτος 2017, σε κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μας, ήτοι:

  1. «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων»
  2. «Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό»
  3. «Προμήθεια καυσίμων για την θέρμανση των Μαθητικών εστιών»
  4. «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων»
  5. «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων»

Το υπόλοιπο απαιτούμενο ποσό θα εγγραφεί στο προϋπολογισμό έτους 2018».

Ο διαγωνισμός διεξήχθη ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Τεχνικών Έργων που ορίστηκε µε την αρίθμ.6/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, συνολικού προϋπολογισμού 253.239,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Σύμφωνα με την 5706/18-7-2017 διακήρυξη του Δημάρχου, η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Στο Δήμο Αγράφων δραστηριοποιούνται τρία πρακτορεία καυσίμων εκ των οποίων τα δύο, σύμφωνα με το αρχείο του Δήμου, δεν συμμετέχουν στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την εν λόγω προμήθεια. Επίσης οι ανάγκες του Δήμου είναι μεγάλες και τα καύσιμα αποτελούν πρώτης ανάγκης αγαθά καθώς η έλλειψη τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους με: α) την μη αποκομιδή των απορριμμάτων, β) την μη συνέχιση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, γ) την μη θέρμανση των κτιρίων του Δήμου, των Σχολείων και των Μαθητικών Εστιών. Ως εκ τούτου, ο μοναδικός συμμετέχων στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό που πληρούσε τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ήταν το πρακτορείο καυσίμων της κας Γκιόλια Αθανασίας στη Γρανίτσα.