Ένα βήμα προς την οικολογική συνείδηση προχωρά ο Δήμος Καρπενησίου, ο οποίος σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) υπέβαλε πρόταση με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Καρπενησίου», το οποίο και εγκρίθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ” της ΕΥΔ Ε.Π. “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” , προϋπολογισμού 255.864,84€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ουσιαστικά, με την χρηματοδότηση του έργου ο δήμος προχωρά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο.

Πώς θα λειτουργεί το σύστημα
Το σύστημα θα επιτρέπει την αυτόματη μίσθωση 31 ηλεκτρικών ποδηλάτων χωρίς την παρουσία προσωπικού. Πρόκειται για προμήθεια και εγκατάσταση ενός αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού συστήματος που θα δίνει στους πολίτες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντάς το σε κάποιο από τα σημεία στάθμευσης τα οποία θα είναι εγκατεστημένα σε επιλεγμένες τοποθεσίες του Δήμου. Τα ποδήλατα θα ενοικιάζονται με μια τυπική χρέωση και η διαδικασία θα γίνεται με μια κάρτα ηλεκτρονικά. Τα ποδήλατα θα έχουν σύστημα εντοπισμού GPS για να μην υπάρχει κίνδυνος απώλειας, κλοπής και εξαφάνισης. Το όλο σύστημα θα διαχειρίζονται υπάλληλοι του Δήμου.

Οι σταθμοί των ποδηλάτων
Τα ποδήλατα θα τοποθετηθούν σε σταθμούς ενοικίασης και αυτόματης φόρτισής τους, οι οποίοι θα περιλαμβάνουν θέσεις κλειδώματος/φόρτισης και θα επιτρέπουν τη φόρτιση των ποδηλάτων όσο αυτά είναι κλειδωμένα στον σταθμό. Το έργο περιλαμβάνει εξοπλισμό, λογισμικό και υπηρεσίες.
Ακόμη δεν έχουν καθοριστεί τα σημεία εγκατάστασης των σταθμών, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρίσκονται σε διάφορα σημεία της πόλης, στο κέντρο, στον Ξηριά και αλλού. Τα κατάλληλα σημεία θα τα προτείνουν οι μηχανικοί που θα αναλάβουν την Τεχνική Περιγραφή.

Στόχος
Μέσω των εν λόγω δράσεων επιδιώκεται η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων , το οποίο σε συνέργεια με τις λοιπές παρεμβάσεις (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.