Έγκριση έλαβε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.064,92€, σύμφωνα με
την από 16-12-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων, με
σκοπό να προβεί σε επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού. Η απόφαση αυτή λήφθηκε
κατόπιν αλληλογραφίας του Δήμου με την ΔΕΔΔΗΕ η οποία έκανε γνωστό ότι μετά
την εκπόνηση μελέτης από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία τους για την κατασκευή
των κατωτέρω έργων η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 3.064,92€ (με ΦΠΑ).
Συγκεκριμένα, η επέκταση αυτή αφορά ένα(1) στύλο και τοποθέτηση ενός Φ.Σ,
προμήθειας Δήμου Αγράφων, στην Τ.Κ. Βούλπης, προς αναψυκτήριο ποσού
1.157,43€ και μια παραλλαγή δικτύου-μετατόπιση στύλου ΔΕΗ στην Τ.Κ Βαλαώρας,
οικίες Β. και Κ. Κουτσοκώστα ποσού 1.907,49€. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό εσόδων- εξόδων οικ. έτους 2019. Ως υπόλογο εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής ποσού
3.064,92€ ορίζει τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Αγράφων κ. Νικόλαο Μαρούλη.