Στην ανάθεση της υπηρεσίας για την «Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Δήμου Καρπενησίου» πρόκειται να προβεί άμεσα ο εν λόγω Δήμος ύστερα από την ολοκλήρωση κατάθεσης προσφορών που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2020. Αναλυτικότερα το έργο ιατρόςεργασίαςπαρέχειυποδείξειςκαι συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους καιστους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει ναλαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις οιατρός εργασίας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως τωνυποδείξεων που καταχωρούνται σ’ αυτό το βιβλίο. Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα: α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης των λειτουργικών διαδικασιών, β) λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσω εξοπλισμού, γ)φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών και ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας. Δεν επιτρέπεται ο ιατρός εργασίας να χρησιμοποιείται, για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίαςεργαζομένου.Ο χώρος παροχής της υπηρεσίας είναι τα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου και οι χώροι τωναποθηκών του και του όρχου του. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι για έναέτος από την υπογραφή της σύμβασης.Ο ελάχιστος πραγματικός χρόνος ετήσιας απασχόλησης του γιατρού εργασίας σε κάθεπερίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 75 ωρών ετησίως.

Όσον αφορά τους εργαζόμενους

Ο ιατρός επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και πρόληψηςτων ατυχημάτων. Για το σκοπό αυτόν:α) επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει μέτρααντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους,β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας,γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τααποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών,δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που προέρχονται από την εργασίατους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψής τους,ε) παρέχει επείγουσα θεραπεία σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου. Εκτελείπρογράμματα εμβολιασμού των εργαζομένων με εντολή της αρμόδιας διεύθυνσης υγιεινής της περιφέρειας, όπου εδρεύει η επιχείρηση.Ο ιατρός εργασίας έχει υποχρέωση να τηρεί το ιατρικό και επιχειρησιακό απόρρητο.