Σε απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας για την «Περισυλλογή και φύλαξη  αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019-2020» προτίθεται να προβεί ο Δήμος Καρπενησίου ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 24.366 €, καθώς και στην ανάθεση προμήθειας ζωοτροφών για  τα  αδέσποτα  ζώα  συντροφιάς του  Δήμου  Καρπενησίου, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 5.456,00€ με Φ.Π.Α. Για τις υπηρεσίες φύλαξης οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία τους, στο πρωτόκολλο του Δήμου έως και τις 13 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ. πρωτ.:  17927/06.12.2019   πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος                                               για την υπηρεσία  «Περισυλλογή και φύλαξη  αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019 2020».

Ενώ για την προμήθεια ζωοτροφών οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν την προσφορά τους, έως τις 11Δεκεμβρίου2019ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου τις εργάσιμες μέρες και ώρες της υπηρεσίας. Οι προσφορές να αποστέλλονται-κατατίθενται στην διεύθυνση: Δήμος Καρπενησίου, Ύδρας 6, 361 00 Καρπενήσι. Η προσφορά σας θα κατατεθεί σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τα στοιχεία σας και θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την αρ.πρωτ.:17824πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου.

Η οικονομική προσφορά   

Στην οικονομική προσφορά που αφορά τις υπηρεσίες φύλαξης αδέσποτων θα αναφέρετε η τιμή της  υπηρεσίας  χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στην  υπηρεσία. Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν. Ενώ όσον αφορά την προμήθεια ζωοτροφών θα αναφέρετε η τιμή τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ καθώς και το ΦΠΑ που αναλογεί στο είδος. Επιπλέον θα αναφέρεται το χρόνο παράδοσης από την ημέρα ανάθεσης της παραγγελίας. Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ποσοτήτων ειδών της τεχνικής περιγραφής. Οι ποσότητες των ειδών θα παραδοθούν με ευθύνη και μέσα του προμηθευτή, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας στους χώρους που θα υποδειχθούν. Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται κανενός είδους προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρμογής της τιμής. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους αναδόχους για χρονικό διάστημα 60 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας κατάθεσης των προσφορών. Η συνολική αξία των προϊόντων θα εξοφληθεί στον ανάδοχο κατά 100% μετά την οριστική παραλαβή, και εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν τα νόμιμα δικαιολογητικά.