Τα καλά του ετοιμάζεται να φορέσει ο Δήμος Αγράφων μπαίνοντας και αυτός στο Χριστουγεννιάτικο πνεύμα που επιτάσσει ο μήνας Δεκέμβριος. Για το λόγο αυτό ο Δήμος θα προμηθευτεί συνολικά τριάντα δύο (32) Χριστουγεννιάτικα δέντρα για να στολίσει τις υπηρεσίες του, αλλά και πολλές Τοπικές Κοινότητες. Την ανάθεση αναλαμβάνει η κα. Κωνσταντίνα Μάμαλη “Εμπορεία Ξυλείας – Δασικά Προϊόντα” με τίτλο «Προμήθεια Χριστουγεννιάτικων δένδρων», έναντι του χρηματικού ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη που προκαλείται από την ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους και έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους. Ως εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα των πέντε (5) ημερών. Η πληρωμή του ανωτέρω συμβατικού ποσού θα διενεργηθεί με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής και την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή, προσκομίζοντας τα νόμιμα δικαιολογητικά.