32.000 ευρώ δίνει φέτος ο Δήμος Καρπενησίου για αλάτι αποχιονισμού.

0
1807

Στις 23 Οκτωβρίου ο διαγωνισμός.

Προετοιμάζεται για τα χιόνια του χειμώνα ο Δήμος Καρπενησίου και προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας, σύμφωνα με την αρ. 106/28-09-2018 μελέτη του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων του Δήμου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 32.240,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 23/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου στο τηλέφωνο: 22373 50029.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : www.karpenissi.gr.