34.000 ευρώ για 2 επιβατηγά οχήματα δίνει ο Δήμος Καρπενησίου.

0
3137

Στις 11 Οκτωβρίου ο διαγωνισμός

Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου, για την προμήθεια δύο(2)επιβατηγών οχημάτων.

Σύμφωνα με την μελέτη του Τμήματος Μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για το σύνολο της προμήθειας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 34.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου, στις 11/10/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ,. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης.

Εάν ο διαγωνισμός δεν διεξαχθεί την παραπάνω αναφερόμενη ημερομηνία, τότε ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, χωρίς καινούργια δημοσίευση, την επόμενη εργάσιμη ημέρα στον ίδιο τόπο και ώρα. Αντίγραφα διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου. Αρμόδιος υπάλληλος: Γεώργιος Θανασιάς, τηλ: 22373 50029, Δ/νση: Ύδρας 6, Καρπενήσι, Τ.Κ: 361 00. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση : www.karpenissi.gr