Στην προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών φωτιστικών δρόμου για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγράφων προβαίνει ο εν λόγω Δήμος, που θα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, δίνοντας φως στους δρόμους των Δημοτικών του Ενοτήτων.

Ειδικότερα, η προμήθεια των 113 ηλιακών φωτιστικών ανατίθεται στον Ιωάννη Μπαλαφούτη συνολικού ποσού 35.870,72€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την διάρκεια της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.