Έγκριση έλαβε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για το έργο «Κειμηλαρχείο Φουρνάς» αναδόχου Κωνσταντίνου Μπουλογιάννη, συνολικής δαπάνης 350.584,92 € μαζί με ΦΠΑ δηλαδή ισόποσο σε σχέση με το ποσό του συμφωνητικού, ο οποίος έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών Έργων του Δήμου Καρπενησίου. Λαμβάνοντας υπόψη την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου και από τις προμετρήσεις των εκτελεσθεισών εργασιών. Για τη δαπάνη των νέων εργασιών θα χρησιμοποιηθεί το κονδύλιο των απρόβλεπτων εργασιών. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του. Να θυμίσουμε ότι η μελέτη του έργου συντάχθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2016 και επικαιροποιήθηκε στις 30 Μαίου 2017. Το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου Καρπενησίου και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας υπογράφτηκε στις 6 Ιουνίου 2018, ενώ ως προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκαν οι (24) μήνες. Το έργο εντάχθηκε στο ΠΔΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.