Έως 29 Σεπτεμβρίου οι προσφορές
Συνοπτικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για το έργο «Βελτίωση υποδομών ΔΕ
Προυσού» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€. Το έργο ανήκει στην κατηγορία
έργων οδοποιίας. Αντικείμενο του έργου είναι: στηνΤ. Κ. Αλεστίων η αποπεράτωση
πλακόστρωσης της πλατείας, στην Τ. Κ. Ασπροπύργου η καθαίρεση και ανακατασκευή τοιχίων
από πέτρα άνωθεν οικίας Ράπτη Κων/νου συνολικού μήκους15 μ., καθώς και αποκατάσταση
τριών μικρών τοιχίων εντός του οικισμού σε διαφορετικά σημεία. Στην Τ.Κ. Βελωτών
περιλαμβάνεται η επισκευή πέτρινων τοιχίων του πρώην δημοτικού σχολείου με ανακατασκευή
και αρμολόγηση τμημάτων αυτών. Στην Τ.Κ. Εσωχωρίων θα πραγματοποιηθεί κατασκευή τοιχίου
στο δρόμο προς νεκροταφείο με κατασκευή κάθετου μικρού τοιχίου, ενώ θα ακολουθήσει
επίχωση του τοιχίου στο σύνολό του. Στην Τ.Κ. Καταβόθρας θα πραγματοποιηθεί βελτίωση του
μονοπατιού προς το πρώην δημοτικό σχολείο Αγ, Δημητρίου με την αντιστήριξη, διαμόρφωση και
τσιμεντόστρωση αυτού. Στην ίδια θέση απαιτείται και η κατασκευή μικρού τοιχίου για την
αντιστήριξη της πλευράς του σχολείου καθώς και απομάκρυνση των μπάζων που έχουν
συσσωρευτεί από αποσάθρωση της υπάρχουσας ξερολιθιάς. Τέλος, στην Τ.Κ. Σαρκίνης θα γίνει
κατασκευή τσιμεντοστρώσεως στον δρόμο προς Φτελιά. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε πέντε μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες
οικονομικούς φορείς. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις
εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.),
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, για έργα κατηγορίας οδοποιίας & οικοδομικών ή oι
εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα με βεβαίωση εγγραφής στην αντίστοιχη κατηγορία
έργου και ποσού. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Η προθεσμία
Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29η Σεπτεμβρίου
2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. Το έργο
χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.Το
αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Καρπενησίου.