Ξεκινά σύντομα ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου

Εκ νέου διαγωνισμό προκηρύσσει σύντομα ο Δήμος Καρπενησίου για τη συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου (2022- 2024)εκτιμώμενης αξίας 40.120,20 ευρώ.

Οι εργασίες φροντίδας των χώρων πρασίνου αποσκοπούν στη βελτίωση της αισθητικής εικόνας της πόλης μας, η οποία αποτελεί τουριστικό προορισμό, αλλά και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Να θυμίσουμε ότι έχει κηρυχθεί  προσωρινός ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ Α ́ (Συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων Αθλητικού Κέντρου) και την ΟΜΑΔΑ Γ ́ (Απομάκρυνση αυτοφυούς βλάστησης σε κοινόχρηστους χώρους και χώρους πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου), ο οικονομικός φορέας Πανέλα Ζηνοβία & Συνεργάτες ΕΕ, ενώ για την ΟΜΑΔΑ Β’ «Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου» δεν κατατέθηκαν προσφορές και δεν αναδείχθηκε μειοδότης. Για το λόγο αυτό ο Δήμος προβαίνει σε νέο διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου στην ΟΜΑΔΑ Β. Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την συντήρηση των χώρων πρασίνου της Κοινότητας Καρπενησίου, όπως πάρκα, πλατείες, κόμβοι κ.λπ.

Ειδικότερα, αφορά το κούρεμα, αερισμό και βοτάνισμα χλοοτάπητα, φύτευση φυτών, βοτάνισμα με τα χέρια, τοποθέτηση απωθητικού ερπετών στον Α ́&Β ́ Παιδικό Σταθμό κλπ. Σε εβδομαδιαία βάση ο ανάδοχος της κάθε ομάδας έχει την υποχρέωση να ενημερώνει την υπηρεσία, για τις εργασίες που υλοποίησε και να παραδίδει φύλλο από το ημερολόγιο, που είναι υποχρεωμένος να τηρεί, όποτε αυτό ζητηθεί. Οι εργασίες θα αρχίσουν μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα διαρκέσουν 24 μήνες. Ο Δήμος δεν υποχρεούται στην εκτέλεση ολόκληρου του προϋπολογισμού των εργασιών εάν αυτό δεν κριθεί απαραίτητο.