Συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Ποταμιάς»  προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 41.500,00€. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων οδοποιίας και οικοδομικών. Στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 21-5-2018.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09/01/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Οικοδομικών

Έως τις 9 /1/20 η υποβολή φακέλου προσφοράς

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνορίζεται η9ηΙανουαρίου2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με  συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (Ταχυδρομική διεύθυνση: Ύδρας 6 Καρπενήσι 36100).Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι  φάκελοι  προσφοράς  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  έχουν πρωτοκολληθεί  στο  πρωτόκολλο  της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσασε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού Προσφορά του ……………για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ» με αναθέτουσα αρχή Δήμος Καρπενησίου και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 09-01-2020

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2019και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50080, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία                 κ. Λάππας Αντώνιος.