Σύμφωνα με την από 16-1-2020 εγκρίθηκε το από 9-1-2020 1ο πρακτικό της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε Ποταμιάς», προϋπολογισμού 41.500,00€ (με 24% ΦΠΑ).Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε διαγωνισμός την 9η Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου, συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, η οποία συγκροτήθηκε με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους Μαντέκα Βασίλειο, Λάππα Αντώνιο και Κεφαλά Δημήτριο. Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν τρεις μειοδοτικές προσφορές εκ των οποίων οι δύο ήταν ισότιμες, ήτοι των α)Αθανάσιος Φέγγος με ποσοστό έκπτωσης 2% και β) Φούκας Ιωάννης του Γεωργίου με ποσοστό έκπτωσης 2%. Στη συνέχεια η Επιτροπή του διαγωνισμού  προχώρησε σε κλήρωση παρουσία των δύο οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Μετά την κλήρωση ανακηρύχθηκε ο κ. Αθανάσιος Φέγγος Ε.Δ.Ε. προσωρινός ανάδοχος με ποσοστό έκπτωσης 2% .