Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων» προϋπολογισμού 43.400,00€ µε ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στην κατηγορία οδοποιία και περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων για τη βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Μοναστηρακίου Δ.Ε. Αγράφων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Το έργο θα εκτελεστεί στην Δ.Ε. Αγράφων. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες πενήντα (250) ημέρες. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε κατηγορία έργων οδοποιίας. Κύριο κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Έως 8 Ιουλίου οι προσφορές

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα Κερασοχωρίου Ταχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.