430.000 ευρώ θα στοιχίσει το γήπεδο Φραγκίστας

1925

Εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο της σύμβασης

Με την από 31-3-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων εγκρίθηκε η σύναψη και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την υλοποίηση της πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», προϋπολογισμού 429.164,00€ με Φ.Π.Α., εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Το συγκεκριμένο έργο θα περιλαμβάνει την αποξήλωση παλαιών εγκαταστάσεων, την προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, σύστημα αποστράγγισης, αποδυτήρια, πάγκους, εστίες ποδοσφαίρου και φωτισμό. Για τον ορισμό ενός (1) µέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης, καθώς και του αναπληρωτή του, προτείνετε να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) της Προγραμματικής Σύμβασης ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσιάμης Θεόδωρος ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον κ. Κολοκύθα Ευθύμιο. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση του έργου, μέχρι του ποσού των 430.000,00 ευρώ. Σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης υλοποίησης του έργου εξαιτίας οποιωνδήποτε νοµικών ή πραγματικών ελαττωμάτων σχετιζομένων είτε µε το καθεστώς ιδιοκτησίας, είτε µε το περιβαλλοντικό και πολεοδομικό καθεστώς, είτε για άλλους λόγους που ανάγονται στις υποχρεώσεις του ∆ήµου, ο ∆ήµος Αγράφων ευθύνεται έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.