Η ένταξη του Δήμου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

Αποδεκτοί έγιναν οι όροι συμμετοχής του Δήμου Καρπενησίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Παράλληλα εγκρίθηκε και η υποβολή  της πρότασης του Δήμου Καρπενησίου ως Δικαιούχου στην πρόσκληση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη” με τίτλο: «Διαχείριση Απορριμμάτων στην Πηγή στο Δήμο Καρπενησίου» συνολικού προϋπολογισμού 467.232,00€. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα ως εξής: Προμήθεια δύο (2) Κινητών Πράσινων Σημείων, δράσεις  ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα ανακύκλωσης/ διαλογής στην πηγή και οργάνωσης προγράμματος συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και σύμβουλο Υποστήριξης, Υλοποίησης και παρακολούθησης της δράσης.

Τι είναι τα κινητά πράσινα σημεία

Τα Κινητά Πράσινα Σημεία (ΚΙΠΣ), σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, (ΕΣΔΑ) αποτελούν πλέον σε τοπικό επίπεδο ένα από τα βασικά στοιχεία του συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, όπου θα παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, κυρίως στους πολίτες/δημότες, να παραδίδουν οργανωμένα και με ασφάλεια  χρήσιμα υλικά όπως χαρτί/χαρτόνι, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες, βρώσιμα λίπη  και έλαια, ογκώδη υλικά, πράσινα απόβλητα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κ.α. Σήμερα αποτελούν σημαντικό τμήμα των συστημάτων ανακύκλωσης που εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο. Τα ΚΙΠΣ εντάσσονται στο πλαίσιο μιας σειράς δράσεων με βασικό στόχο: την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και τη μείωση της ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων και της επικινδυνότητάς τους, την  αύξηση των ποσοτήτων συγκεκριμένων χρήσιμων υλικών, που οδηγούνται προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και τη μείωση των παραγόμενων υπολειμμάτων που εκτρέπονται σε ΧΥΤΑ και την ασφαλή διάθεση τους. Τα Κινητά Πράσινα Σημεία θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν τους μικρούς,  απομακρυσμένους και εποχικούς (κατοικήσιμοι μόνο θερινούς μήνες) οικισμούς  του  Δήμου Καρπενησίου, στους οποίους δεν υπάρχει εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε σταθερό Πράσινο Σημείο.