5η παράταση πήρε το έργο «Αποχέτευση και κατάλληλη επεξεργασία λυμάτων οικισμού Βράχας» στο Δήμο Καρπενησίου

0
1685

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου για 5η συνεχή φορά αποφάσισε την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την περαίωση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧΑΣ» στο Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο την εταιρεία ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ. Η παράταση που αποφασίστηκε, θα δοθεί μέχρι 30-12-2018 για να ολοκληρωθούν οι εργασίες και να τακτοποιηθεί οικονομικά η εργολαβία.

Η από 22-05-2018 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου αναφέρει τα παρακάτω:

Το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε την 4η Δεκεμβρίου 2013 για συνολικό ποσό 481.898,03 € με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών οκτώ (8) μήνες.

Με την 11/2015 απόφαση εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30- 11-2015, με την 124/2016 απόφαση εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-11-2016, με την 472/2016 απόφαση εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-09-2017, με την 389/2017 απόφαση εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-05-2018 και τώρα δόθηκε ξανά παράταση μέχρι 30-12-2018.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Το έργο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧΑΣ» αποτελεί υποέργο της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» η οποία πληροί τις προϋποθέσεις τμηματοποιημένης πράξης (phasing), δηλαδή μπορεί να εκτελεστεί κατά φάσεις στις δύο προγραμματικές περιόδους (2007-2013 και 2014-2020). Για το λόγο αυτό πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της α΄ φάσης και ένταξης της β΄ φάσης στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Με αίτηση του Δήμου Καρπενησίου υποβλήθηκε πρόταση χρηματοδότησης της ανωτέρω πράξης στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» η οποία εντάχθηκε με απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Στο διάστημα από 01/01/2017 έως 21/09/2017 (ημερομηνία νέας ένταξης του έργου) δεν ήταν δυνατή η χρηματοδότησή του για το λόγο αυτό δεν εκτελέστηκαν εργασίες από τον ανάδοχο.

Έπειτα, με την από 27-04-2018 αίτησή του ο ανάδοχος αιτείται τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 30-12-2018 λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο περιοχή του έργου κατά τους μήνες Δεκέμβριο έως και Απρίλιο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών.