Έγκριση έλαβαν πέντε (5) νέες μελέτες του Δήμου Αγράφων, ενώ παράλληλα καταρτίστηκαν και οι όροι διακήρυξης των έργων. Συγκεκριμένα, πρόκειται να προκηρυχθούν πέντε έργα με σκοπό την επιλογή αναδόχων με τους εξής τίτλους: «Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023», «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023», «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων», «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Ασπροποτάμου» και «Εσωτερική Οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Αγράφων». Το συνολικό ποσό των έργων έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023. Κριτήριο για την ανάθεση των συμβάσεων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα των συμβάσεων στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Αναλυτικά τα έργα

«Ασφαλτόστρωση Αγροτικών Οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023» εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 ευρώ

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων. Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες  ασφαλτόστρωσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου σε μήκος 1.100 μ. περίπου. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του  οδικού δικτύου που παρουσιάζουν μεγάλες φθορές και επικινδυνότητα. Οι εργασίες αφορούν: Εργασίες ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης (σε τμήμα υπάρχουσας τσιμεντόστρωσης) καθώς και εργασίες ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας   πάχους 0,05μ σε μήκος περίπου 1.100μ. Οι δρόμοι που θα συντηρηθούν είναι:1.Τμήμα στην Ανατολική Φραγκίστα προς Ξυνή συνολικού μήκους 150 μ. περίπου. 2.Τμήμα στον οικισμό Άνω Τσούκας προς οικία Φούκα Θεοφάνη συνολικού μήκους 200μ. περίπου. 3. Τμήμα οδικού δικτύου Άγιος Γεώργιος – Παλαιοχώρι-Νεοχώρι και προς προβλήτα Λίμνης Κρεμαστών συνολικού μήκους 500μ. περίπου. 4. Τμήμα οδικού δικτύου Μοναστήρι Τατάρνας-Βρεκέϊκα συνολικού μήκους 250 μ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

«Ασφαλτόστρωση Δημοτικών Οδών Δήμου Αγράφων έτους 2023»εκτιμώμενης αξίας 56.451,61 ευρώ

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Απεραντίων και Βίνιανης Δήμου Αγράφων. Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες  ασφαλτόστρωσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου σε μήκος 1.230 μ. περίπου. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του  οδικού δικτύου που παρουσιάζουν μεγάλες φθορές και επικινδυνότητα. Οι δρόμοι που θα συντηρηθούν είναι: 1.Τμήμα εντός οικισμού Βίνιανης πλησιόν οικίας Θανάση Ντάλα και Ματθαίου Μονιά και οικίας Δέσποινας Χασιώτη συνολικού μήκους 350μ. περίπου. 2.Τμήμα εντός οικισμού Βούλπης προς οικισμό Καλλιθέα και κεντρικό τμήμα από εκκλησία έως έξοδο Βούλπης προς Ραπτόπουλο συνολικού μήκους 300μ. περίπου. 3. Τμήμα εντός οικισμού Λογγιτσίου από θέση Λαγκαδάκια (οικία Σταθόπουλου Δ.) έως πλατεία-δημοτικό σχολείο συνολικού μήκους 450μ. περίπου. 4. Τμήμα εντός οικισμού Κερασοχωρίου (δύο συνδέσεις από το τέλος των πλακόστρωτων με το κεντρικό δρόμο προς Κρέντη) μήκους 130μ. περίπου. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

«Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αγράφων Δ.Ε. Αγράφων» εκτιμώμενης αξίας 70.967,74 ευρώ

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Αγράφων. Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες διαπλατύνσεων και τεχνικών έργων  για την βελτίωση του δημοτικού οδικού δικτύου της Τ.Κ. Αγράφων της Δ.Ε. Αγράφων. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας σε αυτά τα τμήματα του δημοτικού οδικού δικτύου. Οι εργασίες αφορούν: 1.Κατασκευή  σωληνωτών οχετών από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος διαμέτρου DN/ID 500 mm για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων στην οικία Σαλαμάρα εντός οικισμού Αγράφων μαζί με σχάρα συλλογής των όμβριων υδάτων. 2. Ολοκλήρωση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης για την διάνοιξη της οδού από οικία Μούρτου έως οικία Χόντου Φωτεινής εντός οικισμού Αγράφων σε μήκος 20,00 μέτρων περίπου και μέσου ύψους 1,50 μ. και κατασκευή τσιμεντόστρωσης.3.Κατασκευή τσιμεντόστρωσης   προς οικία Καραλή, Σαλαμάρα έως τέλος οδού και προς Καρφιάδες εντός οικισμού Αγράφων. 4. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης  από οικ. Θ. Ντάλη έως οικία Κουτελού Πέτρου εντός του οικισμού Πετραλώνων (Σάϊκα) 5. Κατασκευή ανάποδου Π (μήκος περίπου 280 μ.) για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων εντός οικισμού Αγράφων πλησίον νεκροταφείου και οικοπέδου Γατή Λάμπρου κλπ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε διακόσιες πενήντα ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

«Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε Ασπροποτάμου» εκτιμώμενης αξίας 119.354,84 ευρώ

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Ασπροποτάμου Δήμου Αγράφων. Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στα παρακάτω τμήματα της Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων. Οι εργασίες αφορούν:

1.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός οικισμού Νέου Αργυρίου προς οικία Παπαντώνη Γιώργου, Παπαδήμου Θανάση και Τσιάμη Αθανασίου και ολοκλήρωση κατασκευής τοίχου αντιστήριξης στη θέση Τσιαμέϊκα μαζί με την ασφαλτόστρωση του υπάρχοντος τμήματος τσιμεντόστρωσης. Επίσης θα κατασκευασθεί σωληνωτός οχετός σε αντικατάσταση κατεστραμμένου στη θέση Μουτσωκό. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον οικίας Μόκα Βασίλη και Τσέτσου Ηλία εντός οικισμού Δαφνούλας και κατασκευή δύο σωληνωτών οχετών Φ80 στη θέση Ρέμα Κάκου. Προϋπολογισμός Ενότητας: 34.400 ευρώ.

2.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός οικισμού Ιτέας προς οικίες Ντόσκα και Φλώτσιου. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός οικισμού Κάτω Ραπτοπούλου προς οικία Σχίζας Αμαλίας. Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον οικίας Παπαδήμου Ιωάννη εντός οικισμού Ραπτοπούλου. Κατασκευή πλακόστρωτου έμπροσθεν καταστήματος Μπαστάνη και προς οικία Μπαστάνη Θεοφάνη (μονοπάτι). Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος προς Παλαιοχώρι μήκους 400 μέτρων περίπου. Προϋπολογισμός Ενότητας: 47.818 ευρώ.

3.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΠΙΑΝΩΝ

Ολοκλήρωση εγκιβωτισμού με κατασκευή ανάποδου Π έμπροσθεν οικίας  Γεωργάκη Παναγιώτη έως οικία Φαρμάκη Σοφίας. Προϋπολογισμός Ενότητας: 20.173 ευρώ.

4.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΔΡΩΝ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης στο τμήμα Κέδρα προς Σάτο – Κουτσουράκι και ολοκλήρωση τσιμεντόστρωσης προς οικία Βλάχου Διαμάντως. Προϋπολογισμός Ενότητας: 20.400 ευρώ.

5.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΑΣ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Μάνδαλου. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς Χαϊδέϊκα. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός οικισμού Προδρόμου προς οικία Παπαδιά Γιώργου και κατασκευή κιγκλιδωμάτων στην πλατεία. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Κουτέρη Κώστα εντός οικισμού Φουσιανών. Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς οικία Τίγκα Σωκράτη και Μυρισιώτη Γιώργου και Δημήτρη εντός οικισμού Κυπαρισσίου. Προϋπολογισμός Ενότητας: 25.209 ευρώ.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δ.Ε. Αγράφων Δήμου Αγράφων. Το παρόν έργο περιλαμβάνει εργασίες τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωσης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας της Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων. Στόχος της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στα παρακάτω τμήματα της Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων. Οι εργασίες αφορούν: 1.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΑΦΩΝ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός οικισμού Αγράφων  προς οικία Μπαμπαλή Γιώργου, προς οικία Βουτσέλη Βασίλη, προς οικία Κίτσιου Μιλτιάδη και στον οικισμό Χοντέϊκα. Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στον περιφερειακό δρόμο του οικισμού Άγραφα. Προϋπολογισμός Ενότητας: 35.000 ευρώ.

2.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΓΓΙΑΝΩΝ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης εντός οικισμού Βαλαρίου (πλησίον εκκλησίας-κεντρικός δρόμος) και προς οικία Μπούκα Ευάγγελου έως τη θέση Φερετσέτι εντός οικισμού Βραγγιανών. Προϋπολογισμός Ενότητας: 20.000 ευρώ.

3.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΥ

Κατασκευή τοιχίου στο νεκροταφείο για την επέκτασή του. Προϋπολογισμός Ενότητας: 10.000 ευρώ.

4.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΝΙΑΝΩΝ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς Δροσέλα. Προϋπολογισμός Ενότητας: 20.000 ευρώ.

5.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ

Διάνοιξη δρόμου με κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Παναγιά προς οικόπεδο Κουτσουπιά. Προϋπολογισμός Ενότητας: 15.000 ευρώ.

6.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΟΒΑΤΟΥ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς Άγιο Αθανάσιο θέση Καβάκια, προς οικία Μαργώνη –Κατσιμήτρου και προς Μαργωνέϊκα-έξοδος χωριού. Προϋπολογισμός Ενότητας: 20.000 ευρώ.

7.ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΔΕΝΔΡΟΥ

Κατασκευή τσιμεντόστρωσης προς Αγία Παρασκευή. Προϋπολογισμός Ενότητας: 4.000 ευρώ.