Η 36η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στις, 14η Σεπτεμβρίου 2021, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”. Συζητήθηκαν συνολικά 35 θέματα ημερήσιας διάταξης, ενώ από αυτά την Ευρυτανία αφορούσαν τα εξής:

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έργο: «Προμήθεια ασφαλτομίγματος» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προϋπολογισμού 73.656,00€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 6 ο :Έγκριση του υπ.αριθμ. 1 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έργο: «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης 2021» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας προϋπολογισμού 72.381,40€ με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από παροχή υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος (ΚΑΠ2021) από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 194919/3355/7-9-2021 απόφασης του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας, Φάνη Χ. Σπανού με θέμα: 1. Ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων στους προσωρινούς μειοδότες του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού του έργου 4 «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2021-2022» (αριθμ. Πρωτ. 182869/3175/2021 Διακήρυξη (1/2021)) μέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισμού με την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 30-6-2022 σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134/31-7-2021) 2. Παράταση έως τις 30-6-2022 της εκτέλεσης συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2021 σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 60, του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ Α΄134/31-7-2021)

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 186379/548/28-08-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων,(βροχοπτώσεις από 21/08/2021).

φωτο αρχείου