5.784€ για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

510
protes yles preview1

Για τη φροντίδα και τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς (γάτες και σκύλους) μεριμνά ο Δήμος Καρπενησίου και για τον λόγο αυτό προβαίνει στη προμήθεια ζωοτροφών.

Την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας αναλαμβάνει η Εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.Β.Ε. έναντι ποσού 5.784,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται μεγάλη ποσότητα τροφής. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίων από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών. Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση προμήθειας.