Ορίστηκε ο ανάδοχος

Στην προμήθεια δύο ημιφορτηγών ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.000,00€ προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου με σκοπό να καλύψει σημαντικές του ανάγκες.

Αναλυτικότερα, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που αποτελούνταν από τους κ.κ. Δημήτριο Μπούα Μηχανολόγο Μηχανικό, Κωνσταντίνο Τάκη ΤΕ Τεχνολόγο Μηχανικό και Ευσταθία Τόλη ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών αποσφράγισαν την προσφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την λειτουργία του συστήματος και κατόπιν προχώρησε στον έλεγχό της. Στην επιτροπή παραδόθηκε από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου σφραγισμένος φάκελος, ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα. Ο φάκελος περιείχε την εγγυητική επιστολή συμμετοχής του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό η οποία είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη σχετική διακήρυξη δημοπρασίας, καθώς και πληροφορίες οι οποίες αφορούν στην προσφορά του. Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της εγγυητικής επιστολής του συμμετέχοντος από τον οποίο δεν προέκυψε πρόβλημα. Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντος. Από τον έλεγχο της προσφοράς προέκυψε ότι αυτή είναι πλήρης αφού συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εγγράφων και γενικά πληροφοριών όπως προβλέπεται στην διακήρυξη δημοπρασίας και την μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Η τεχνική προσφορά της ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ γίνεται δεκτή, καθώς κρίνεται ως πλήρης. Από τον έλεγχο τεχνικών προδιαγραφών του προσφερόμενου οχήματος προκύπτει ότι πρόκειται για όχημα κατασκευής της εταιρείας ΤΟΥΟΤΑ μοντέλο HILUX 2.4L-4D150HP6MT(4X2) COMFORT SINGLE CAB.. Το προσφερόμενο όχημα πληροί τις προδιαγραφές του οχήματος αναφοράς της μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.