Την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την “Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργατών του Δήμου “προϋπολογισμού 54.779,53€ αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου και πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της οικονομικής επιτροπής την μελέτη που αφορά την προμήθεια μέσων προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. Η αξία της προμήθειας ανέρχεται στα 54.779,53€ , θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.

Οι δικαιούχοι των Μέσων Ατομικής Προστασίας είναι υπάλληλοι μόνιμοι, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μίσθωσης έργου, ειδικότητας και θέσης αντίστοιχης με αυτές που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Καλείται η οικονομική επιτροπή να προβεί στην έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και την κατάρτιση όρων διακήρυξης για την παραπάνω προμήθεια .

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργατών του Δήμου “προϋπολογισμού 54.779,53€” όπως συντάχτηκε σύμφωνα με την αριθμ.57/2021 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.