6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του 2018 για το Δήμο Αγράφων

0
1742

Με την 12-10-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων, εισηγήθηκε η ίδια στο Δημοτικό Συμβούλιο την παρακάτω 6η αναμόρφωση του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων, θέτοντας υπόψη αυτής, την από 08-06-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Νικολάου Τάκη, η οποία ανέφερε: «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: Έγκριση δέσμευσης ποσού τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (349.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου, διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασής της στο Δήμο Αγράφων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση της Εθνικής Οδού εντός του οικισμού Ανατολικής Φραγκίστας Δήμου Αγράφων», αποφασίστηκε, η χρηματοδότηση του Δήμου Αγράφων με το ποσό των τριακοσίων σαράντα εννέα χιλιάδων ευρώ (349.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την υλοποίηση του έργου». Μετά από την εν λόγω αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στα έσοδα του Δήμου Αγράφων, ύστερα από πίστωση έργου ο προϋπολογισμός του ως άνω Δήμου διαμορφώθηκε ως εξής:
Σύνολο Εσόδων Προϋπολογισμού: 11.107.043,30€
Σύνολο Εξόδων Προϋπολογισμού : 10.952.364,59€
Αποθεματικό: 154.678,71€