6 θέσεις φυλάκων στο ΘΧΠ Ευρυτανίας & 1 θέση χειριστή στην ΠΕ Ευρυτανίας

3553

Στην προκήρυξη έξι (6) θέσεων φυλάκων (∆Ε Προσωπικού Ασφαλείας) προχωρά το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων για την κάλυψη αναγκών με διάρκεια σύμβασης 18 μήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να διαθέτουν ως προσόντα Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδοµών ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα, άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας και εµπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στον τοµέα της φύλαξης.
Τα κριτήρια
Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια: Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 µήνες), αριθµός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας, αριθµός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, άριθµός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα), Μονογονεϊκές οικογένειες, Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, εµπειρία, αναπηρία υποψηφίου µε ποσοστό τουλάχιστον 50% και αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, Προυσιωτίσσης 6, Τ.Κ. 36 100, Καρπενήσι, Ευρυτανία, απευθύνοντάς την στο Τµήµα ∆ιοικητικού υπόψιν κας Τσιγαρίδα Παναγιώτας (τηλ. Επικοινωνίας: 22373 50502).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας στις εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα

Πρόσληψη 1 χειριστή στην ΠΕ Ευρυτανίας
Σε πρόσληψη ενός (1) ατόμου προβαίνει η Π.Ε. Ευρυτανίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για οκτώ μήνες, ενός (1) ατόμου, με την ειδικότητα ΔΕ (Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Γκρέιντερ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι. Η δαπάνη συνολικού ποσού περίπου 550,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τις πιστώσεις του οικ. έτους 2019.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.