Εγκρίθηκαν οι προσλήψεις τακτικού προσωπικού στους Δήμους, στο πλαίσιο του ετησίου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023 στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση. Με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και σε συνέχεια της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν οι εξής έξι(6) μόνιμες προσλήψεις έτους 2023 για τον Δήμο Καρπενησίου.

Αυτές είναι (1) ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, (1) ΤΕ Μηχανικών, (1) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, (1) ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, (1) ΤΕ 17 Διοικητικού Λογιστικού και (1) ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας. Περαιτέρω, δυνάμει της ανωτέρω εγκυκλίου οι φορείς μπορούν να θέσουν πρόσθετα προσόντα για τις ειδικότητες αυτές, όπως η γνώση ξένων γλωσσών και τοεπίπεδο γνώσης αυτών, την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως επίσης και την προηγούμενη εξειδικευμένη εμπειρία και την χρονική διάρκεια της. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τεθούν πρόσθετα προσόντα για κάθε μία εγκεκριμένη θέση, τα εξής κάτωθι: 1. Καλή γνώση αγγλικών- ισχύει για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις. 2. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών- ECDL- ισχύει για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις. 3. Προηγούμενη εξειδικευμένη εμπειρία- Τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στηνσυγκεκριμένη ειδικότητα- ισχύει για όλες τις εγκεκριμένες θέσεις.