Αιτήματα έχει υποβάλλει ο Δήμος Αγράφων για κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού στο πλαίσιο του Πολυετούς Προγραμματισμού Προσλήψεων (2020-2023) στα οποία περιλαμβάνεται μέρος των αιτημάτων που προτείνονται για τον Ετήσιο Προγραμματισμό του έτους 2022. Σύμφωνα με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου υπάρχουν εγγεγραμμένες οι απαραίτητες πιστώσεις για την κάλυψη της μισθοδοσίας των θέσεων τακτικού προσωπικού. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Αγράφων αντιμετωπίζει τεράστια έλλειψη προσωπικού σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες.
Από το 2020 βρίσκονται σε απόσπαση αορίστου χρόνου 2 υπάλληλοι (1 Π.Ε. Διοικητικού και 1 Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού) οι οποίοι ανήκαν στην Οικονομική Υπηρεσία. Επίσης η Τεχνική υπηρεσία λειτουργεί με ένα (1)μόνο υπάλληλο ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών ενώ δύο(2)Χειριστές Μηχανημάτων έργου βρίσκονται σε απόσπαση μεγάλης χρονικής διάρκειας. Τέλος με την κινητικότητα 2020 μετατάχθηκε ένας (1) οδηγός. Με την νέα υποβολή αιτήματος, στο πλαίσιο του Ετήσιου προγραμματισμού για το έτος 2022, για πρόσληψη τακτικού (μόνιμου)προσωπικού ο Δήμος ζητά τις εξής εκπαιδευτικές κατηγορίες και κλάδους: 2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 2 θέσεις ΔΕ Διοικητικού, 1 θέση ΔΕ Οδηγών και 1 θέση ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων. Η ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προτεινόμενου μόνιμου προσωπικού (υπολογιζόμενη με το καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο του βασικού μισθού της αντίστοιχης κατηγορίας και το επίδομα των απομακρυσμένων -παραμεθορίων περιοχών) για το έτος 2023, ανέρχεται σε: Κατηγορία ΠΕ: 1.192,00 ευρώ Χ 12 μήνες = 14.304,00 ευρώ, Κατηγορία ΔΕ: 958,00 ευρώ Χ 12 μήνες = 11.496,00 ευρώ.