Στον έλεγχο και στη διόρθωση δηλώσεων του κτηματολογίου για τη Δ.Ε. Δομνίστας προβαίνει ο Δήμος Καρπενησίου και για το λόγο αυτό αποφάσισε την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας.

Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει ο Αγρονόμος – Τοπογράφος Μηχανικός Δημοσθένης Δημητρίου Μπαμπαλής, ύστερα από την αξιολόγηση της προσφοράς του, την οποία υπέβαλε την 11η Μαρτίου 2022 με το ποσό των 5.400,00 πλέον Φ.Π.Α. 24% ήτοι η συνολική αξία αυτής είναι 6.696,00€. Η ανάθεση αφορά την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διόρθωσης δηλώσεων κτηματολογίου στην Δημοτική Ενότητα Δομνίστας του Δήμου Καρπενησίου. Η παρούσα ανάθεση ισχύει για ένα (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.