Την έγκρισή του έδωσε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό την απευθείας ανάθεση προμήθειας παγκακιών για το Δήμο Αγράφων, με ανάδοχο τον  Κωνσταντίνο Χρ. Τόλιο, Εξοπλισμοί Παιδικής Χαράς, Αμμουδιά Σερρών, συνολικού προϋπολογισμού 14.880,00 € μαζί με το ΦΠΑ 24%. Συγκεκριμένα πρόκειται για 60 ανατομικά παγκάκια μήκους 200cm το ένα. Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για δέκα (10) ημέρες. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας  της προμήθειας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει  το Δήμο. Η πληρωμή της υπηρεσίας θα γίνει μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών, τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής.