62.000 € για την Εσωτερική οδοποιία Κοινοτήτων Γρανίτσας – Βαλαώρας – Σιβίστας Δ.Ε. Απεραντίων

149
wy ontheroad

Βελτιώσεις στην εσωτερική οδοποιία των Κοινοτήτων Γρανίτσας – Βαλαώρας – Σιβίστας πρόκειται να πραγματοποιηθούν, ύστερα από απόφαση του Δημάρχου Αγράφων Αλέξη Καρδαμπίκη, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και τη βελτίωση των υποδομών των συγκεκριμένων Κοινοτήτων.

Την εκτέλεση του έργου αναλαμβάνει ο Ζελενίτσας Θεόδωρος του Αναστασίου.

Η ανάθεση ισχύει για διακόσιες πενήντα ημέρες (250). Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 62.234,42 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%), ενώ η οικονομική προσφορά του φορέα ανήλθε στα 50.189,05 ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%). Η απόφαση λήφθηκε ύστερα από βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, το οποίο θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους του Δήμου.