Ολοκληρώθηκε η 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 21.226.314,67€. Σε αυτό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες και οικογένειες, η συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (μη προβλέψιμες βλάβες), η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και λαμπτήρων ΔΕ Απεραντίων, τα ανταλλακτικά χορτοκοπτικών μηχανημάτων και η διευθέτηση ομβρίων & βελτίωση ελιγμού εντός οικισμού Ιτέας Κοινότητας Ραπτοπούλου.

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 21.235.106,41€. Οι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση αυτών οφείλονται στην έκτακτη χρηματοδότηση για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023 και στην επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του Π/Υ από την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 8.791,74€. Παράλληλα αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και στο Τεχνικό Πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 του Δήμου, καθώς προστέθηκε το έργο ‘’Διευθέτηση ομβρίων & βελτίωση ελιγμού εντός οικισμού Ιτέας Κοινότητας Ραπτοπούλου’’.