Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου αποφάσισε την 7η Αντικατάσταση μέλους ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγούμενη το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. όλα όσα ορίζει ο νόμος και τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΝΙΑΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ)..

Λόγω παραίτησης του τακτικού μέλους κ. Ιωάννη Χαλκιά του Παντελεήμονα (αριθ. πρωτ. 4825/20-04-2022) το Δημοτικό Συμβούλιο προέβη στην αντικατάσταση του μέλους αυτού. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γκορόγιας Δημήτριος ψήφισε «Λευκό» ως προς τα προτεινόμενα πρόσωπα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των αντίστοιχων, το αριθ. πρωτ. 4825/20-04-2022 αίτημα του Ιωάννη Χαλκιά, την εισήγηση της Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφάσισε ομόφωνα (επί των 17 καταμετρούμενων ψήφων)  την αντικατάσταση ως εξής: