7.555€ για τη φύλαξη της Μαθητικής Εστίας

409
ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Τη φύλαξη της Μαθητικής Εστίας επιθυμεί ο Δήμαρχος Καρπενησίου Χρήστος Κακαβάς και για το λόγο αυτό αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για την Μαθητική Εστία» στην επιχείρηση με την επωνυμία Κωνσταντίνος Τσιάκας, έναντι συνολικού ποσού 7.555,07€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τη φύλαξη της εστίας για 34 ημέρες. Η πληρωμή των συμβατικών ποσών θα γίνει με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον ανάδοχο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.  Στην σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν οι ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση εκτέλεση της προς ανάθεση υπηρεσίας.