7 νέες προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στο Δήμο Αγράφων για το έτος 2024

480
cleaner

Έγκριση έλαβε από τη Δημοτική Επιτροπή Αγράφων η υποβολή αιτήματος περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου.

Ο αριθμός ατόμων και οι ειδικότητες είναι οι εξής: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων δύο (2) άτομα, ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου δύο (2) άτομα και ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων/Οδοκαθαριστών τρία (3) άτομα.

Ο Δήμος Αγράφων προέβη στο αίτημα αυτό λόγω της τεράστιας έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζει σχεδόν σε όλες τις ειδικότητες, στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2024. Στον προϋπολογισμό του Δήμου προβλέπονται οι απαιτούμενες πιστώσεις, σύμφωνα και με τη βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας. Οι προσλήψεις θα βαρύνουν αντίστοιχα τους κάτωθι Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2024 του σκέλους των εξόδων του Δήμου Αγράφων:

1) Τον Κ.Α. με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού καθαριότητας», στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 50.000,00 €.

2) Τον Κ.Α. με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού καθαριότητας» στον οποίο έχει προβλεφθεί πίστωση ποσού 10.000,00€.

Οι ανάγκες του Δήμου

Η επιλογή των ανωτέρω ειδικοτήτων έγινε με γνώμονα τις απαραίτητες ανάγκες του Δήμου σε προσωπικό, οι οποίες αν και τεράστιες, οι συγκεκριμένες χρήζουν άμεσης κάλυψης για τους εξής λόγους:

α) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων / Οδοκαθαριστών: Κρίνεται επιτακτική η πρόσληψη οδοκαθαριστών για τον οδοκαθαρισμό και τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων(πλατειών, πάρκων κλπ) και εν γένει για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Η καθαριότητα στηριζόμενη και μόνο στο λιγοστό μόνιμο προσωπικό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με καθημερινή συνέπεια και να ανταποκριθεί με επάρκεια στις υπάρχουσες ανάγκες για το σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων.

β) ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου: Στο Δήμο υπηρετούν τη δεδομένη χρονική στιγμή τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας Χειριστής Μηχανημάτων Έργου με μόνιμη σχέση εργασίας, εκ των οποίων οι (2) είναι αιρετοί σε άλλον Δήμο της χώρας και έχουν δικαίωμα, βάσει νόμου, να κάνουν χρήση της ειδικής αδείας και να ασκούν τα καθήκοντά τους στον Δήμο που εξελέγησαν και να απουσιάζουν από τον Δήμο Αγράφων, ενώ τα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος είναι οκτώ (8). Επιπλέον οι ανάγκες σε καθαρισμό δρόμων είναι πολύ μεγάλες λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του Δήμου αλλά και των άσχημων καιρικών συνθηκών. Κρίνεται, λοιπόν, επιτακτική η πρόσληψη υπαλλήλου ειδικότητας χειριστή μηχανημάτων έργου.

γ) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου: Οι αυξημένες ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο όπου παρουσιάζεται μεγάλη προσέλευση επισκεπτών και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, δεν μπορούν να καλυφθούν από το υπάρχον τακτικό προσωπικό του Δήμου. Η έλλειψη προσωπικού λειτουργεί ανασταλτικά στην ανταπόκρισή μας για την αποκομιδή απορριμμάτων μη τηρώντας τους βασικούς κανόνες Υγιεινής και Καθαριότητας. Επίσης, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες εξυπηρετούν 5 Δημοτικές Ενότητες, 32 τοπικές Κοινότητες και πάνω από 100 οικισμούς που απέχουν πολλά χιλιόμετρα μεταξύ τους, λόγω του ιδιαίτερου ορεινού ανάγλυφου της περιοχής. Με βάση τα ανωτέρω κρίνεται επιτακτική η πρόσληψη ατόμων ειδικότητας οδηγών απορριμματοφόρων.

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις, θα προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.