700.000 € για το δημοτικό οδικό δίκτυο Δήμου Αγράφων

4562

Εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης και οι όροι αυτής, με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ –ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» προϋπολογισμού 700.000,00€ σύμφωνα με την 1-7-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγράφων. Ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης, ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κίτσιος Γεώργιος με αναπληρωτή τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μάκκα Κωνσταντίνο. Αναλυτικότερα, οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του έργου είναι:1. Στο Βασιλέσι Πρασσιάς θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση σε μήκος 1.300,00μ. περίπου (στα 200,00μ. υπάρχει παλιά τσιμεντόστρωση) σε υπάρχον χωμάτινο δρόμο που οδηγεί στον οικισμό. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται είναι, η διαμόρφωση της ερυθράς, η κατασκευή επιχώματος – υπόβασης, η κατασκευή βάσης οδοστρωσίας και η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. Επίσης, θα κατασκευαστεί κρασπεδόρειθρο μήκους περίπου 200μ., δύο (2) τεχνικά για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης. Στον οικισμό Συγγέρι θα γίνει διαμόρφωση οδού και θα διανοιχτεί τάφρος σε μήκος 800,00μ περίπου για την διευθέτηση των ομβρίων. Θα τσιμεντοστρωθούν τμήματα της οδού στα οποία οι κλήσεις είναι μεγάλες για την διευκόλυνση της πρόσβασης των αυτοκινήτων. Ακόμη θα κατασκευαστεί ένας τοίχος αντιστήριξης και δύο τεχνικά για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και για την αποκατάσταση της προσπελασιμότητας της οδού.3. Στον οικισμό Δαφνούλα θα κατασκευαστεί ασφαλτόστρωση υπάρχοντος χωμάτινου δρόμου μήκους 800,00μ. περίπου, τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 200,00μ. και τρεις (3) τοίχοι αντιστήριξης για την διαπλάτυνση της οδού σε βάρος των ιδιοκτησιών (όπου απαιτείτε). 4. Στον οικισμό Βαλαώρα θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης για την διαπλάτυνση της οδού μήκους 22,00μ. και ύψους 1,50μ. 5.Στον οικισμό Λημέρι θα κατασκευαστεί τσιμεντόστρωση μήκους 400,00μ. και πλάτους 4,00μ.6. Στην Κρέντη θα κατασκευαστούν δύο τεχνικά (κιβωτοειδή οχετοί) για την διευθέτηση των ομβρίων υδάτων και την αποκατάσταση της προσβασιμότητας της οδού. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Φορέας υλοποίησης του έργου ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνεται σταδιακά μετά από την πιστοποίηση των εργασιών σύμφωνα µε τις διατάξεις περί εκτέλεσης δημοσίων έργων. Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.