Νέα έργα οδικού δικτύου αναμένονται να πραγματοποιηθούν σε Άγραφα και Βίνιανη με τη προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  Το έργο με τίτλο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ.Ε. Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης με προϋπολογισμό 750.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) συντίθεται από εργασίες κατηγορίας οδοποιίας. Το συγκεκριμένο έργο έχει ως σκοπό την υλοποίηση παρεμβάσεων για τη συντήρηση και  βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας του Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου των Δ.Ε. Βίνιανης και Αγράφων, του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια των συγκοινωνιών. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκαοκτώ 18 μήνες.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 15.000,00 €. Κύριο κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ έως 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10 π.μ. Για περισσότερες πληροφορίες στο 22373-52428.