Έως 7 Δεκεμβρίου οι προσφορές

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Καρπενησίου», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής. Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 756.400,00€ (ευρώ) με το Φ.Π.Α. 24% (Σύνολο 610.00,00€ ΦΠΑ 24% 146.400,00) και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Καρπενησίου. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ολόκληρο το έργο – στόχος η αποφυγή της θολότητας του νερού

Το δίκτυο ύδρευσης της πόλης του Καρπενησίου έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω των σημαντικών έργων που εκτελέστηκαν από τη ΔΕΥΑΚ,με αποκορύφωμα την εγκατάσταση συστήματος τηλελέγχου-τηλεχειρισμού με εννέα Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου (ΤΣΕ). Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του νερού της πόλης είναι πολύ καλά και το νερό μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν «αλπικό», άριστης ποιότητας.Παρόλα αυτά κάποιες φορές, επειδή στο μεγαλύτερο μέρος του είναι νερό φυσικών ορεινών πηγών, κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων μπορεί να συμπαρασύρει και να οδηγήσει στο δίκτυο  φερτά  υλικά,  είτε  δημιουργώντας  εμφανή  θολότητα,  είτε  γίνεται  αντιληπτό  από μικροφίλτρα σε οικιακές συσκευές ή βρύσες. Η επίλυση αυτού του προβλήματος θα αποτελέσει σημαντική συμβολή στη βελτίωση του δικτύου υδροδότησης της πόλης και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τωνκατοίκων της.Η λύση που προκρίνεται είναι η τοποθέτηση φίλτρων διύλισης, αυτοκαθαριζόμενων, σε δύο βασικές θέσεις του συστήματος διανομής ύδρευσης της πόλης:Στο χώρο της Κεντρικής Δεξαμενής της Αγίας Παρασκευής, που θα καλύψει τον καθαρισμό και την προστασία του νερού της παλιάς πόλης και στο χώρο της δεξαμενής Ξηριά, που θα καλύψει το νερό που διανέμεται στον Άνω και Κάτω Ξηριά, στις Ανατολικές περιοχές εκτός σχεδίου, Εργατικές Κατοικίες ΙΙ και ΙΙΙ κλπ.Τα φίλτρα θα συνδυαστούνμε συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης για τη θολότητα του νερού, τον καθαρισμό τους κλπ..

Οι προσφορές

Ως ημερομηνία  και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών ορίστηκε η 6η Νοεμβρίου 2020   και ώρα23.30 μ.μ, ενώ ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 7η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα23:30 μ.μ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και ορίζεται σε ποσοστό2% επί της αντίστοιχης προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α της συγκεκριμένης ομάδας, ή του αθροίσματος του προϋπολογισμού των δαπανών προ Φ.Π.Α των ομάδων στις οποίες συμμετέχει. Η  σύμβαση  την  οποία  θα  συνάψει  ο  Δήμος,  με  τον  ανάδοχο,  μπορεί  να  τροποποιείται  ή  να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της μέχρι και τρείς (3) μήνες.