78.000 ευρώ για έργα στην Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας

3212

Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού 17/5/2019

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό προκηρύσσει ο Δήμος Αγράφων για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» προϋπολογισµού 78.000,00 € µε ΦΠΑ (24%). Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ και περιλαμβάνει τηνασφαλτόστρωση τμημάτων του εσωτερικού οδικού δικτύου οικισμών Αγ. Προκοπίου και Τσούκας Τ.Κ. Παλαιοκατούνας. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι  εκατόν πενήντα (150) ημέρες. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.258,06€ και ισχύ τουλάχιστον  εννέα μήνες (9) και τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Κύριο κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε:α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς καιδ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η υποβολή προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγράφων στο Δημοτικό Κατάστημα ΚερασοχωρίουΤαχ. Δ/νση Κερασοχώρι Τ.Κ. 36071.