Ποιες οι νέες συμπληρώσεις

Στη συμπλήρωση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων Δήμου Αγράφων προέβη το Δημοτικό Συμβούλιο με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Στη συμπλήρωση αυτή προστέθηκε αναφορικά με τα έσοδα ο ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, η επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ και η χρηματοδότηση για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες. Σχετικά με τα έξοδα σε αυτά πλέον συμπεριλαμβάνονται ο φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο)για δικές τους υπηρεσίες Τακτικές, οι αποδοχές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ, οι εργοδοτικές εισφορές σχολικών καθαριστριών μερικής απασχόλησης ΙΔΟΧ, οι εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Ετήσια εισφορά στην Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ και η πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες.

Το συνολικό ποσό των εξόδων ανέρχεται με τη συμπλήρωση αυτή στο 1.737.151,24 ευρώ και το σύνολο των εσόδων στο 1.737.151,24 ευρώ, ενώ το αποθεματικό μεταβλήθηκε σε 137.162,98€ από 15.097,74€.

Η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος

Σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Αγράφων για το έτος 2022, αυτό έλαβε τροποποίηση, με σκοπό να προστεθούν τέσσερα (4) νέα έργα. Αυτά είναι η ασφαλτόστρωση Δημοτικού Οδικού δικτύου Άγραφα- Σάϊκα-Όρια Νομού Καρδίτσας (Α’ΦΑΣΗ), η αποκατάσταση και βελτίωση οδικού δικτύου Κέδρα-Κουτσουράκι ΔΕ Ασπροποτάμου, η αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων – διευθέτηση ομβρίων υδάτων ΔΕ Απεραντίων και η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης για την αντιμετώπιση φαινομένου καθίζησης στο οδικό δίκτυο Αγίου Γεωργίου – Προβλήτα ΔΕ Φραγκίστας.