Στη πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από πλημμύρες (κακοκαιρία GENESIS), προβαίνει ο Δήμος Αγράφων.
Ειδικότερα, ο Δήμος προβαίνει στην πρόσληψη οκτώ (8) ατόμων με διάρκεια σύμβασης οκτώ (8) μηνών. Προσλαμβάνονται τέσσερα (4) άτομα ειδικότητας Δ.Ε. χειριστών μηχανημάτων έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την πρόσληψη έως και 12 Δεκεμβρίου 2022 για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων και είναι οι: Μπανιάς Ηλίας, Παπαντώνης Κωνσταντίνος, Στερόπουλος Κωνσταντίνος και Τσιώνος Παναγιώτης β) τρία (3) άτομα ειδικότητας Υ.Ε. εργατών καθαριότητας για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αγράφων και είναι οι: Ίβρος Λεωνίδας, Νταλλής Ανδρέας και Παπαροϊδάμης Κωνσταντίνος και γ) ένα (1) άτομο ειδικότητας Δ.Ε. Υδραυλικών για την αντιμετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αγράφων και είναι ο Λάμπρου Σωτήρης. Η δαπάνη για την μισθοδοσία των παραπάνω υπαλλήλων θα βαρύνει, τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2022.